VISLABĀKAIS VIDEI - VISLABĀKAIS KLIENTAM


Ietekmes uz vidi novērtējums ir svarīgs vides aizsardzības politikas instruments. Šī procedūra ir piemērojama, lai novērtētu paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un izstrādātu priekšlikumus nelabvēlīgas ietekmes novēršanai vai samazināšanai.

Lielākajai daļai ražošanas uzņēmumu pirms to darbības uzsākšanas ir nepieciešams saņemt piesārņojošās darbības atļauju. Vides atļauja ir galvenais instruments, lai uzraudzītu un samazinātu uzņēmuma radīto vides piesārņojumu.

Vides uzraudzība ir uzņēmumam izdotās piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumu izpildes uzraudzība, kas ietver dabas resursu nodokļa aprēķinus, gada pārskata, kā arī statistikas pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu atbilstošajās institūcijās.